fbpx skip to Main Content
Työntekijän Lomauttaminen – Miten Lomautus Tapahtuu?

Työntekijän lomauttaminen – miten lomautus tapahtuu?

Työntekijän lomauttamisella tarkoitetaan väliaikaista keskeyttämistä työntekoon ja palkanmaksuun. Työsuhde säilyy muuten ennallaan lomautuksen aikana. Lomautus voi olla määräaikainen, toistaiseksi voimassa oleva tai lyhennetty työaika.

Käyn tässä artikkelissa kolme eri toimintamallia työntekijän lomauttamiseen:

 1. Yritykset, joissa on 19 tai alle 19 työntekijää
 2. Yritykset, joissa on 20 tai  yli 20 työntekijää
 3. Lomautus koronan aikana

Milloin työnantaja voi lomauttaa työntekijän?

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän kahdesta syystä:

 1. Taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työnantajalla ole mahdollista tarjota työntekijälleen muuta työtä tai koulutusta, voi työnantaja lomauttaa työntekijän toistaiseksi.
 2. Työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä ovat heikentyneet tilapäisesti, eikä työnantajalla ole mahdollista tarjota muita tehtäviä tai koulutusta. Tilapäisellä heikentymisenä katsotaan, että työn tarjoamien edellytykset ovat heikentyneet enintään 90 päiväksi. Tällöin lomautus on määräaikainen.

Edellä mainitun lisäksi on monissa työehtosopimuksissa sovittu erikseen työvoiman vähentämisjärjestyksestä.

Työntekijällä on oikeus mennä töihin toiselle työnantajalle lomautuksen aikana. Hän saa myös irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa. Tosin jos työntekijä on tietoinen, milloin työt taas alkavat, hänellä ei ole viimeisen lomautusviikkonsa aikana oikeutta irtisanoutumiseen.

Luontoisedut eivät automaattisesti säily lomautuksen aikana, vaan niiden säilymisestä on sovittava erikseen. Työntekijälle kertyy vuosilomaa 30 työpäivän jaksoissa.

Työntekijällä on lomautuksen aikana samat lojaliteettivelvollisuudet kuin normaalisti, eli hän ei saa kertoa eteenpäin liike- tai ammattisalaisuuksia, rikkoa kilpailukieltoa tai tuottaa muuta vahinkoa työnantajalleen.

 

Miten lomautat työntekijän? (19 tai alle työntekijää)

Kun lomautustarve on tiedossa, on työnantajan viipymättä esitettävä työntekijöille tai heidän edustajalleen lomauttamista koskeva ennakkoselvitys. Selvityksestä on käytävä ilmi:

 • Lomautuksen peruste
 • Arvioitu laajuus
 • Toteuttamistapa
 • Alkamisajankohta
 • Kesto tai arvioitu kesto

Työntekijälle tai hänen edustajalleen on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi ennakkoselvitykseen liittyen.

Lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti, vähintään 14 kalenteripäivää ennen lomautuksen alkamista. Työehtosopimuksessa on mahdollisesti sovittu pidemmistäkin ilmoitusajoista. Jos ilmoituksen toimittaminen henkilökohtaisesti ei ole mahdollista, voi sen toimittaa myös postitse tai sähköisesti.

Lomautetulla on oikeus saada lomautuksesta kirjallinen todistus, josta käydä ilmi lomautuksen perusteet, ajankohta ja kesto.

Kuvenon asiakirjapohjista löydät lomautuksen ennakkoselvityksen, lomautusilmoituksen ja todistuksen lomautuksesta. Näiden pohjien avulla et jätä huomioimatta mitään oleellista tai pakollista.

Huomioithan, että nämä ohjeet pätevät vain, jos yrityksessä on 19 tai harvempi työntekijä. Yli 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä sovelletaan yhteistoiminnasta yrityksissä säädettyjä sääntöjä.

 

Lomautettavien työntekijöiden valinta

Laissa ei ole säädetty, missä järjestyksessä työntekijät kuuluu lomauttaa, eli seikat kuten työsuhteen pituus ei määritä lomautusjärjestystä. Lähtökohtana on, että viimeiseksi lomautetaan yrityksen toiminnalle tärkeimmät työntekijät.

Lomautettavia työntekijöitä ei voi valita syrjivillä perusteilla, kuten ikä tai sukupuoli. Työntekijöiden edustajiksi nimetyt henkilöt voi yleensä lomauttaa vasta viimeisenä.

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. Estettä ei kuitenkaan ole sille, että myös määräaikaisen työntekijän kanssa sovitaan määräaikaisesta lomauttamisesta, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan ja taloudellisen tilan vuoksi.

Työehtosopimuksessa saattaa olla määräyksiä lomautusjärjestyksestä, joten tarkistathan aina työehtosopimuksen ennen päätöstä.

 

Lomautuksen päättäminen

Jos lomautukselle ei enää ole edellytyksiä, on työnantajan peruutettava ilmoitettu lomautus ennen sen alkamista.

Kun lomautus on alkanut, voi sen lopettaa vain päättämällä. Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, on työnantajan ilmoitettava lomautuksen päättymisestä vähintään viikkoa ennen työn alkamista. Lomautettu voi palata työhön heti lomautustarpeen päättyessä, jos se sopii molemmille osapuolille. Lomautus pitää päättää, jos työnantajalle ilmaantuu lomautetulle soveltuvaa työtä.

 

Lomautetun työsuhteen päättäminen

Jos työnantaja irtisanoo työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, on työntekijällä oikeus saada irtisanomisajan palkka. Tällöin työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijän lomautusta edelsi lain tai sopimuksen mukainen yli 14 päivän lomautusilmoitusaika.

Työehtosopimukset voivat lisätä poikkeuksia tähän, joten tarkistathan aina ajankohtaiset työehtosopimukset.


Onko artikkeli hyödyllinen? Tilaa artikkelimme sähköpostiisi!

Teksti jatkuu 👇


Miten lomautan työntekijän? (20 tai yli työntekijää)

Kun yrityksessä työskentelee vähintään 20 työntekijää on yrityksellä velvollisuus noudattaa YT-lain menettelytapoja. Osa lain määräyksistä koskee vain sellaisia työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 30 henkilöä.

Yrityksen henkilöstömäärään lasketaan kaikki yritykseen suoraan työsuhteessa olevat työntekijät, myös esimerkiksi perhevapaalla olevat työntekijät. Vuokratyöntekijöitä ei lasketa, koska he eivät ole suorassa työsuhteessa toimeksiantajayritykseen.

 

Neuvotteluajat

Yt-laissa on asetettu vähimmäisneuvotteluaika koskemaan työvoiman vähentämistä koskevia yt-neuvotteluita. Muille yhteistoimintaneuvottelutilanteille ei ole asetettu vähimmäisaikaa.

Kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen tai lomauttamiseen taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, on yt-neuvotteluesitys annettava henkilöstölle viimeistään 5 päivää ennen yt-neuvotteluiden alkamista.

Mikäli työnantaja harkitsee vähintään 10 työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista yli 90 kalenteripäiväksi, yhteistoimintaneuvotteluita on käytävä vähintään 6 viikkoa niiden aloittamisesta.

Jos työnantaja harkitsee alle 10 työntekijän irtisanomista tai osa-aikaistamista taikka työntekijöidensä lomauttamista (lomautettavien lukumäärästä riippumatta) enintään 90 kalenteripäiväksi, on yhteistoimintaneuvotteluita käytävä vähintään 14 päivää niiden aloittamisesta.

Neuvotteluajoista voidaan osapuolten tahtoessa sopia toisin.

 

Neuvotteluiden osapuolet

Osapuolina yt-neuvotteluissa ovat työnantaja ja henkilöstö. Yleensä itse neuvottelu tapahtuu edustajien välityksellä.

Molemmat osapuolet saavat valitse itselleen omat edustajansa. Työntekijöiden edustajana toimii lähtökohtaisesti työehtosopimuksen nojalla valittu luottamusmies tai työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu. Neuvottelijana voi toimia myös työsuojeluvaltuutettu, erityinen yhteistoimintaedustaja tai muu henkilöstön valitsema edustaja tai edustajat.

Osapuolet voivat halutessaan sopia, että yt-neuvottelut käydään tätä varten perustetussa erityisessä yt-neuvottelukunnassa.

Työnantajalla on velvollisuus antaa henkilöstöryhmien edustajille tiettyjä yritystä koskevia tietoja. Osa tiedoista on annettava oma aloitteisesti ja osa henkilöstöryhmien edustajien pyynnöstä. Yhteistoimintalain 3 luvussa säädetään työnantajan tiedonantovelvollisuudesta.

 

Lomautus koronan aikana

Työmarkkinajärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet väliaikaisista muutoksista koronakriisin ajaksi. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain, joten seuraathan aina ajankohtaista tilannetta. 

Sovittuun kuuluu nopeutettu lomauttamisprosessi yt-lain piirissä oleville yrityksille, joissa täyttyy yt-lain 60 §:n mukainen poikkeustilanne.

YT-lain 60 §:n mukaan työnantaja voi tehdä lomautuspäätöksen ilman edeltäviä yt-neuvotteluja, jos yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta, ovat yt-neuvottelujen esteenä. Kun perusteita poiketa yt-velvoitteista ei enää ole, on työnantajan viivytyksettä käynnistettävä yt-neuvottelut, joissa on selvitettävä myös poikkeuksellisen menettelyn perusteet.

Jos yrityksessä soveltuu yt-lain 60 §, mitään yt-neuvotteluita ei siis tarvitse käydä ennen lomautuspäätöksiä. Lomautusten käynnistämiseksi työnantajan tulee kuitenkin antaa lomautettaville työntekijöille ja näiden luottamusmiehille työsopimuslain 5 luvun 4 §:n tai työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukainen lomautusilmoitus.

Joidenkin työehtosopimusten osalta on jo sovittu koronakriisin ajaksi lyhyempi lomautusilmoitusaika. Esimerkiksi kaupan alan, majoitus- ja ravitsemusalan sekä teknologiateollisuuden tuoreissa työehtosopimuksissa on sovittu lyhyemmistä lomautusilmoitusten määräajoista. Yritykset, jotka toimivat näillä aloilla ja soveltavat näitä työehtosopimuksia, voivat käyttää näitä poikkeuksellisia määräaikoja.

Kaupan alalla lomautuksista ilmoittamisen aika on seitsemän päivää, majoitus- ja ravitsemusalalla viisi päivää ja teknologiateollisuudessa viisi päivää etukäteen.Huomioi, että muutokset ovat määräaikaisia.

 

Muista lomautuksen asiakirjat!

Luot lomautukseen liittyvät asiakirjat ketterästi Kuvenon valmiilla asiakirjapohjilla:

 • Lomautuksen ennakkoselvitys
 • Lomautusilmoitus
 • Todistus lomautuksesta

Jos et ole jo Kuvenon käyttäjä voit kokeilla ohjelmistoa 14 päivää ilmaiseksi ja tehdä esimerkiksi lomautukseen liittyvät dokumentit valmiiksi parilla klikillä.

Rasmus Nybergh
Toimitusjohtaja
Kuveno


Tilaa artikkelimme sähköpostiisi


Varmista aina ajankohtaiset tiedot viranomaisilta sekä liitolta!

Lähteet ja lisätietoja :

Työsuojelu: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/lomautus

Työsopimuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070334

Elinkeinoelämän keskusliitto, korona-helpotukset: https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/20/korona-helpotuksia-lomautuksiin-ja-muuhun-tyolainsaadantoon/

Back To Top