fbpx skip to Main Content
Lomautuksen Päättäminen, Lopettaminen Tai Irtisanominen

Lomautuksen päättäminen, lopettaminen tai irtisanominen

Lomautus tulee aina tavalla tai toisella päätökseensä. Toivottu lopputulos on, että tilanne palautuu normaaliksi, lomautuksen voi päättää, ja työntekijä saa palata tehtäviensä pariin.

Joskus taloudellinen tilanne kuitenkin jatkuu synkkänä, ja työnantaja joutuu tekemään päätöksen irtisanomisesta lomautuksen lopuksi.

Olemme koonneet tähän artikkeliin tärkeimmät tiedot lomautuksen päättämisestä ja työntekijän irtisanomisesta lomautuksen yhteydessä.

 

Miten päätät tai siirrät lomautuksen?

Jos lomautukselle ei enää ole edellytyksiä, on työnantajan peruutettava ilmoitettu lomautus ennen sen alkamista.

Kun lomautus on alkanut, voi työnantaja lopettaa sen yksipuolisesti vain päättämällä. Päättäminen yksipuolisesti on mahdollista vain, jos lomautus on voimassa toistaiseksi. Työnantajan on ilmoitettava lomautuksen päättymisestä vähintään seitsemän päivää ennen työn alkamista. Lomautettu voi palata työhön heti lomautustarpeen päättyessä, jos se sopii molemmille osapuolille.

 

Lomautus pitää päättää, jos työnantajalle ilmaantuu lomautetulle soveltuvaa työtä.

 

Määräaikainen lomautus päättyy vasta lomautusilmoitukseen merkittynä päivänä, jos työntekijä ja työnantaja eivät erikseen sovi aikaisemmasta työhön paluusta.

Lomautusta ei voi työnantajan toimesta yksipuolisesti siirtää, jollei menettelystä ole sovittu joko työehtosopimuksessa tai erikseen työntekijän kanssa. Ainoa tapa muuttaa lomautuksen ajankohtaa on perua lomautus ja antaa uusi lomautusilmoitus ilmoitusaikoja noudattaen.

Lomautusta ei myöskään voi keskeyttää. Toisin sanoen työnantaja ei voi määrätä, että työntekijä keskeyttää lomautuksen tilapäisesti, palaa hetkeksi töihin, ja jatkaa sitten lomautettuna. Lomautuksen keskeyttäminen on mahdollista vain, jos siitä sovitaan erikseen työntekijän ja työnantajan välillä.

 

Voitko irtisanoa lomautetun henkilön työsuhteen?

Työnantaja voi irtisanoa lomautetun työntekijän lomautuksen aikana. Tällöin työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkka.

Työnantajalla on oikeus vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkka, jos lomautusta edelsi lain tai sopimuksen mukainen yli 14 päivän lomautusilmoitusaika. Jos ilmoitusaika on ollut lyhyempi kuin 14 päivää, työnantajalla ei ole oikeutta vähentää palkasta mitään.

 

Työnantajan takaisinottovelvollisuus

Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä, on työnantajalla velvollisuus tarjota työtä edellä mainitusta syystä irtisanotuille tilanteessa, jossa työnantaja tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin. Velvollisuus takaisinottoon on neljä kuukautta työsuhteen päättymisestä.

Jos irtisanotun työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 12 vuotta, on takaisinottovelvollisuus kuusi kuukautta.

Koronatilanteen takia on työsopimuslaissa tehty tilapäinen muutos, ja takaisinottovelvollisuutta on pidennetty 9 kuukauteen. Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee 1.4-30.6.2020 irtisanottuja työsopimuksia.

 

Takaisinotossa on kyse uudesta työsuhteesta, jolloin tehdään uusi työsopimus.

 

Jos yrityksessä on lomautettuja työntekijöitä, on työtä tarjottava ensin heille. Työtä pitää myös tarjota yrityksen osa-aikaisille työntekijöille, ennen takaisinottovelvollisuuden suorittamista.

Takaisinottovelvollisuus koskee vain niitä henkilöitä, jotka ovat edelleen työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistossa. Henkilön ei tarvitse olla työtön työnhakija, riittää, että hän hakee työtä työ- ja elinkeinotoimiston välityksellä. Työnantajalla ei tosin ole velvollisuutta odottaa, että työssä olevan työnhakijan nykyinen työ päättyy, jos työpaikka on saatava nopeasti täytettyä. Jos irtisanottu työntekijä kieltäytyy työtarjouksesta ilman hyväksyttävää syytä, ei hänelle vastaavassa tilanteessa tarvitse tarjota enää uudestaan työtä. Jos irtisanottuja on useampi, saa työnantaja itse valita kenelle työtä ensiksi tarjoaa, tosin ei syrjivin kriteerein.

Takaisinottovelvollisuutta ei ole, jos:

  • työsuhde on päättynyt työntekijään henkilöön liittyvällä perusteella,
  • työsuhde on purettu,
  • määräaikainen työsuhde on päättynyt,
  • työsuhde on irtisanottu työnantajan kuoleman tai konkurssin perusteella,
  • työntekijä on itse irtisanoutunut,
  • paikka täytetään sisäisin siirroin,
  • työnantaja alkaa käyttää vuokratyövoimaa tai alihankintaa, tai
  • tehtävään käytetään työharjoittelijaa.

 

Voiko lomautettu työntekijä irtisanoutua?

Työntekijä saa irtisanoutua lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa, kunhan työn alkamispäivään on yli seitsemään päivää tai päättymispäivä ei ole tiedossa.

Jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää on työntekijällä oikeus irtisanomisajan palkkaan. Sääntö ei koske osa-aikalomautusta. Kyseessä on korvaus, eikä velvoita työntekoon irtisanomisaikana.

Työnantajalla on oikeus tässäkin tapauksessa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkka, jos lomautusta edelsi lain tai sopimuksen mukainen yli 14 päivän lomautusilmoitusaika. Lomautuksen niin sanottu keinotekoinen katkaiseminen ei ole hyväksyttävää. Esimerkiksi vuosiloma ei katkaise yhdenjaksoista lomautusta.

 

Mitä asiakirjoja tarvitset irtisanomisen yhteydessä?

Tilanteestasi riippuen saatat tarvita pari erilaista dokumenttia irtisanomiseen. Kuvenosta löydät pohjat kaikkiin tärkeisiin irtisanomiseen liittyviin dokumentteihin:

  • Ilmoitus työsopimuksen irtisanomisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
  • Työsopimuksen irtisanominen

 

Testaa ohjelmistoa ilmaiseksi 14 päivää ja luo nämä dokumentit muutamalla klikkauksella!

Rasmus Nybergh
Toimitusjohtaja
Kuveno Oy


Tilaa artikkelimme sähköpostiisi:


 

Varmista aina ajankohtaiset tiedot viranomaisilta sekä työehtosopimuksen ehdot liitolta!

Lähteet ja lisätietoja

Työsuojelu: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/lomautus

Työsuojelu, lisätiedot liittyen koronaan: https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/biologiset-tekijat/korona

Työsopimuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200190

Laki työsopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200167

 

 

 

Back To Top